Yleiset palveluehdot

Näitä ehtoja sovelletaan yrityksen Wildventure (3205623-6), jäljempänä "Yritys", palveluihin, kuten tapahtumiin, kursseihin ja vaelluksiin.  

Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun asiakas on ilmoittautunut joko suullisesti tai kirjallisesti. Ilmoittautuminen tapahtumiin on sitova. Kuhunkin tapahtumaan sovellettavat peruutusehdot on kerrottu tapahtumakuvauksen yhteydessä. 

Mikäli yritys peruu tapahtuman, ei asiakasta laskuteta ja mahdolliset maksetut osallistumismaksut palautetaan täysimääräisesti. Yritys ei tällöin vastaa asiakkaalle aiheutuneista mahdollisista kolmannen osapuolen kustannuksista, kuten hotellivaraukset. 

Kunkin tapahtuman toteutumisehto, esimerkiksi minimiosallistujamäärä, on määritelty tapahtuman kuvauksessa. 

Hinnat

Kaikki hinnat kuluttajille sisältävät arvonlisäveron kuhunkin palveluun sovellettavan arvonlisverokannan mukaisesti. Maksu tapahtuu laskulla, ellei tapahtumakuvauksessa ole muuta mainittu. Maksuehto on 14 vrk ja viivästyskorko on korkolain mukainen. 

Vakuutukset

Asiakkaita ei ole vakuutettu yrityksen toimesta. Asiakkaiden tulee huolehtia itse omista tarpeelliseksi katsomistaan vakuutuksista, esimerkiksi tapaturma- tai matkavakuutukset. Asiakas vastaa itse myös mahdollisista palvelun ulkopuolisista kustannuksista, kuten matkakustannukset, varusteet tai mahdolliset evakuointikustannukset. 

Ylivoimainen este

Asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen ylivoimaisen esteen (Force Majeure) sattuessa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi terrorismi, luonnonolosuhteet tai lakot. Yritys ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle tai hänen omaisuudelleen mahdollisesti aiheutuneista vahingoista ylivoimaisen esteen sattuessa. 

Turvallisuus

Yrityksellä on oikeus poistaa asiakas tapahtumasta, mikäli hän omalla käytöksellään häiritsee tai vaarantaa muun ryhmän toimintaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi päihtyminen tai turvallisuusohjeistuksen laiminlyönti. Tällaisessa tilanteessa yrityksellä ei ole korvaus- tai takaisinmaksuvelvoitetta.

Sisältömuutokset

Yrityksellä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä turvallisuus- ja muista syistä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi säästä tai maastosta johtuvat reittimuutokset. Asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen tällaisessa palvelumuutoksessa. 

Tietosuojaseloste


 1 Rekisterinpitäjä

Henkilötietoja kerätään EU:n GDPR-asetuksen sekä tietosuoja-asetuksen 679/2016 mukaisesti.

Rekisterin rekisterinpitäjä on Wildventure (y-tunnus 3205623-6)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on: Maija Mehto

Osoite: Kohosentie 245, 54750 Välijoki

Puhelin:0402515295

Sähköposti:wildventurefinland(at)gmail.com

2 Rekisterin nimi 

Rekisterin nimi on Wildventuren asiakasrekisteri.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, palvelujen tarjoamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen.

Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin eikä kohdennettuun markkinointiin.

4 Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

  1. henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite

  2. Mahdolliset palvelun turvalliseen toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten osaamistausta

5 Henkilötietojen säilytysaika 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään viisi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. 

6 Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille tahoille, pois lukien hätätilanteet, joissa henkilötietoja voidaan luovuttaa pelastusviranomaisille. 

7 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja ei säilytetä fyysisissä tiloissa.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, joka on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoja voi tarkastella vain rekisterinpitäjä.

9 Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet saada pääsy omiin tietoihin, vaatia tietojen poistoa tai oikaisua, rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä.

Mikäli asiakas vaatii omien tietojensa tarkistamista, tulee siitä lähettää pyyntö kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

10 Verkkoanalytiikka 

Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vieraiuista ilman henkilökohtaisia tietoja:

Webnode

Google Analytics 

Luo kotisivut ilmaiseksi!